تعرفه خدمات


تعرفه ارتقاء حساب رایگان به حساب ویژه به شرح زیر می باشد:

هزینه ماهیانه 15000 هزار تومان

تعرفه خرید بازدید در پلن های مختلف به شرح زیر می باشد :

تعرفه خرید هر بازدید 2تومان می باشد.

پلن اول 15000 بازدید 30000 هزار تومان
پلن دوم 25000 بازدید 2500 بازدید هدیه 50000 هزار تومان
پلن سوم 50000 بازدید 5000 بازدید هدیه 30 روز حساب ویژه 100000 هزار تومان
پلن چهارم 100000 بازدید 10000 بازدید هدیه 60 روز حساب ویژه 200000 هزار تومان
پلن پنجم 250000 بازدید 25000 بازدید هدیه 120 روز حساب ویژه 500000 هزار تومان


ارسال توسط رنک ایرانی    ۱۳۹۵/۰۲/۱۴